Klases un objekti

Klases ir objektorientētās programmēšanas bāzes elements, kuru var uzskatīt par šablonu, pēc kāda tiks izveidoti objekti. Klases satur mainīgos un metodes, kas nosaka objekta stāvokli, funkcijas un mijiedarbību programmā.

Class point {
Private int h; /*horizontālā koordināte*/
Private int v; /*vertikālā koordināte*/
Public void setPoint (int newH, int newV) {
H = newH;
V = newV;
}
public int getH() {
return(h);
}
public void getV() {
return(v);
}

Klasē point ir trīs metodes: setPoint, kura uzdod koordinātu vērtības, getH un getV saņem šīs koordinātu vērtības.


Klases definīcijas vispārīgais veids:

Class klases_nosaukums extends superklases_nosaukums {
Type klases_mainīgais;
………………………………………………………
Type klases_mainīgais;
Type metodes_nosaukums (parametru saraksts) {
Metodes_ķermenis;
}
type metodes_nosaukums (parametru saraksts) {
metodes ķermenis;
}
}
Par superklasi sauc vecāku klasi, kuras atribūtus manto definējuma klase. Ja nepieciešams izveidot klases object pēcteci, tad atslēgas vārdu extends un superklases nosaukumu var neuzrādīt. Klases mainīgos var iedalīt divās grupās: koplietošanas mainīgie (static) un atsevišķu klases eksemplāru mainīgie. Koplietošanas mainīgajiem jeb static katram mainīgajam atmiņa tiek izdalīta tieši vienu reizi, neatkarīgi no tā cik klases eksemplāru (objektu) tiks izveidoti; ja klases mainīgā definīcijā nav norādīts atslēgas vārds static, tad šim mainīgajam atmiņa tiks izdalīta vienmēr, kad tiks izveidots jauns klases eksemplārs (objekts).

Piemērs

import java.util.*;

public class DateDemo {

   public static void main(String[] args) {

   // create a date
   Date date = new Date(98, 5, 21);

   // clone it to a second date
   Object date2 = date.clone();

   // print the results
   System.out.println("Original Date:" + date.toString());
   System.out.println("Cloned date :" + date2.toString());
   }
}Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv